Algemeen

Als AWE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Atletiekwerking Sportkring Eternit (verkort: AWE)
Zetel: Beukenveld 3, 1861 Wolvertem
Email: via Contactformulier

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door AWE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van AWE én van de Vlaamse Atletiek Liga en haar clubs (uitvoering overeenkomst)
Ter promotie van de atletiek, het sporten en het bewegen in het algemeen (uitvoering overeenkomst)
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) of andere organisaties (ondubbelzinnige toestemming)
Het publiceren op website en sociale media, zoals Facebook (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
Rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
Gegevens specifiek om de activiteit te kunnen organiseren (bvb. medische fiche voor sportkamp)
Beeldmateriaal : Er worden foto’s en video gemaakt tijdens de activiteiten

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door
Bestuursleden van de vereniging
Trainers van de vereniging
Vrijwilligers van de vereniging

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

We geven gegevens door aan een externe derde partij ontvanger:
Gegevensverstrekking aan Subsidiëring door overheid
Gegevensverstrekking aan RAM (http://ram-atletiek.be) om Vlaamse Atletiek Liga – activiteiten mogelijk te maken
Gegevensverstrekking aan sponsors (gegevens beperken zich tot de naam, voornaam, leeftijd, competitief / recreatief)

Momenteel maken we gebruik van de externe derde partij verwerker Twizzit.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AWE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Om het mogelijk te maken dat reünies, jubileum-activiteiten kunnen georganiseerd worden zal AWE de identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail) van elk lid ongelimiteerd bijhouden.
AWE verbindt zich ertoe alle andere gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na de laatste activiteit van het lid voor statistische doelstellingen.

Wedstrijdresultaten worden onbeperkt bijgehouden om jaarranglijsten, allertijden lijsten en palmaressen te kunnen produceren.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die namens AWE van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via het email-formulier hieronder.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

AWE kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018.